Siła Kobiet Przeciwko Przemocy — VII Śląska Manifa

Kobiety Przeciwko PrzemocyKoniec roku 2013 i początek 2014 upływają pod znakiem przygotowań do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. 27 stycznia 2014 w życie weszły natomiast długo oczekiwane zmiany w prawie karnym, dzięki którym możliwe będzie ściganie gwałtów z urzędu.

Cieszy nas nowe prawo, które ma chronić i wspierać kobiety – i nie tylko – w sytuacjach szczególnego narażenie na przemoc i traumę. Jednak pamiętamy, że tego prawa nie byłoby, gdyby nie walczyli o nie odważni ludzie, szczególnie odważne kobiety.

Dlatego 8 marca o 13.30 zapraszamy wszystkie śląskie kobiety i dziewczyny na Stawową do symbolicznego zaprezentowania kobiecej siły. Kilka dni temu, w ramach akcji „Nazywam się Miliard”, kobiety na całym świecie (i na Śląsku) pokazywały swój sprzeciw wobec przemocy, wyrażając go przez taniec. My chcemy pokazać na tegorocznym przemarszu Manifowym inną stronę kobiecej siły: Matrony, Superbohaterki, Heroski. Postacie symboliczne, bohaterki literackie i historyczne, ale też kobiety współczesne. Jeśli zatem chciałybyście się w nie wcielić — zapraszamy! Niech nasz pochód będzie kolorowy, wyróżnijmy się!

Tegoroczna Manifa nie będzie jednak tylko przemarszem. Od 10.00 do 12.30 przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach odbywać się będą warsztaty „Odbij swój własny szablon, namaluj swój sprzeciw przeciwko przemocy!” Fundacji Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej zakończone happeningiem „Przemoc Domowa – Sprawa Publiczna” na ul. Stawowej. Po Manifie o 14.30 na Placu Sejmu Śląskiego przeprowadzimy natomiast happeningi „Czerwone ślady”. Natomiast od 15.00 rozpoczniemy warsztaty „Rozkwitające”(perfumeryjne, śpiewu tradycyjnego, body art, literackie, rękodzielnicze, fotograficzne i przeznaczone dla mam warsztaty rozbudzania kreatywności w dzieciach). Warsztaty i spotkania odbywać się będą w sobotę 8 marca między 15.00 a 18.00, a w niedzielę 9 marca między 12.00 a 20.00. O 18.00 zapraszamy natomiast na koncert do Kawiarni Akant na ul. Teatralną 9. Dokładny program warsztatów i innych wydarzeń towarzyszących (oraz wszelkie aktualizacje) znajdziecie na profilu FB Śląskiej Manify (https://www.facebook.com/pages/%C5%9Al%C4%85ska-Manifa/325574776310), Piaskowego Smoka (https://www.facebook.com/pages/Piaskowy-Smok/207050299366465) oraz na naszej stronie.

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie i Dziewczyny na inne wydarzenia o tematyce feministycznej w regionie:

* 8 marca w Bielsku-Białej o 17.00 w Galerii Bielskiej BWA przy ul. 3-ego Maja 11 rozpocznie się 3 edycja wydarzenia organizowanego przez Fundację Pozytywnych Zmian „Dzień Kobiet – czy mamy co świętować”; w programie wykład: „Przemoc wobec kobiet w Polsce — problemy i rozwiązania”, prezentacja projektu „Reagujemy przeciwko przemocy” oraz projekcja filmu „Siła kobiet”. Wstęp wolny!
(Więcej informacji: http://pozytywnezmiany.org/?p=2117 )

* 15 marca w Katowicach odbędzie się natomiast I Kongres Kobiet Województwa Śląskiego. Różnorodność tematyki — między innymi kobiety wobec polityki, biznesu oraz wyzwań cywilizacyjnych — przemawiają za tym, że warto się tam pojawić. (Więcej informacji: https://www.facebook.com/kongreskobietwojewodztwaslaskiego)

W przypadku potrzeby kontaktu w sprawach związanych z VII Śląską Manifą prosimy o maile na adres:
piaskowy.smok@gmail.com

Zapraszamy,

Komitet Organizacyjny VII Śląskiej Manify
Fundacja Pozytywnych Zmian, Partia Kobiet Region Śląski, Zieloni 2004, Piaskowy Smok

dostęp do informacji publicznej z łomem

Wobec tego przedstawiam moje domowe rozwiązanie, które zadziałało już w praktyce: W dalszym ciągu nie spełniono to mojej prośby dotyczącej wersji elektronicznej, która ułatwiłaby nam pracę nad tekstem.

Na podstawie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

Art. 14. pkt 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem.

Art. 16. pkt 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Art. 16. pkt 2. Do decyzji, o których mowa wust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Poza tym nie przesłano mi protokołu w formie dla mnie najwygodniejszej…

Na podstawie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

Art. 3. pkt 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

Art. 12. pkt 2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art. 14. pkt 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dlatego:

a] Nadal domagam się dostarczenia mi protokołu w formie elektronicznej,

b] Składam skargę formalną na braki w odpowiedzi z dnia 01-01-2009 o godz 14:17:22 Yeti Iksińskiego yeti.iksinski@um.wioskowo.pl,

c] Składam skargę na nie udostępnienie mi przez Yeti Iksińskiego protokołów w formie elektronicznej.

Dnia 01-01-2009 o 14:17:22 Yeti Iksińskiego napisał(a):

Szanowny Pan Maciek Smykowski W odpowiedzi na Pana wiadomość e mail przesłaną w dniu 27 grudnia 2008 roku w sprawie protokołu z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wioskowo obszaru centrum miasta”, uprzejmie informuję, że protokół jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Rynek 13 piąte piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Yeti Iksiński W sprawie nieodpłatności stosuje się:

,,Art. 7., pkt 2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.”

Niestety nie wszystko musi być bezpłatne, ale można wypyta o dokładne koszty, ponieważ pkt 15 brzmi:

,,Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, [..] podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.”

W wypadku kiedy administracja nie przestrzega powyższych przepisów, możemy się z odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – SKO.