Wpis KRSStrona internetowa www.krs.cors.gov.pl umożliwia samodzielne sprawdzenie aktualności danych o organizacji w KRS (w tym np. składu zarządu). Można więc bez większego trudu ograniczyć konieczność pobierania opłat za aktualny wpis

oraz tracenie czasu na zdobycie właściwego wydruku w sądach rejestrowych. Zachęcamy organizacje i osoby prywatne do przesyłania podanego poniżej e-maila na adres: pozytek@mpips.gov.pl .

 

Strona internetowa: www.krs.cors.gov.pl daje już możliwość sprawdzenia aktualności odpisu KRS fundacji lub stowarzyszenia. Proszę o uzupełnienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (tu: http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,459.html).
We wzorze umowy, w punkcie Załączniki i ewentualne referencje brzmią obecnie:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
należałoby dodać część: „lub dokładny adres w wyszukiwarce podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym strony http://www.krs.cors.gov.pl”.

Punkt ten mógłby więc otrzymać brzmienie: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub dokładny adres w wyszukiwarce podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym strony http://www.krs.cors.gov.pl lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Zmniejszyłoby to wydatnie pracę w sądach i koszty ponoszone przez organizacje, które teraz wynoszą 30 lub 60 zł za każdy wydany dokument. Taka inicjatywa byłaby też dobrym przykładem dla innych instytucji finansujących działania organizacji pozarządowych, który pozwoliłby im dostrzec możliwość skutecznego wykorzystywania nowych technologii do potwierdzania danych organizacji pozarządowych.

Proszę o odpowiedź, czy można liczyć na zmianę tego Rozporządzenia i w jakim terminie.

 

Tekst został opublikowany również na portalu www.ngo.pl