(nazwa organizacji)

(miejsce i data)

 

Do: Ministra Pracy
i Polityki społecznej

 

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

 

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) stanowiącego, że:

Na niezałatwienie sprawy w terminie […] stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia”

, wnosimy zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie, polegające na przewlekaniu przez Departament Pożytku Publicznego (DPP) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) procedury podpisywania umowy z organizacją pozarządową zakwalifikowaną do wykonania projektu w ramach prowadzonego przez wyżej wymieniony Departament Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych (PO FIO), prowadzony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL).

Jednocześnie na podstawie art. 37 § 2 (KPA) stanowiącego, że:

Organ […] uznając zażalenie jako uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości” 
, wnosimy o:

  1. wyznaczenie przez DPP MPiPS terminu podpisania umów w tej edycji projektu, jak również ujęcie w regulaminie kolejnych edycji,

  2. zarządzenie wyjaśnienia i udzielenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia podpisania umów z organizacjami w stosownym terminie,

  3. przygotowanie procedur umożliwiających zapobieżenie podobnym problemom w przyszłości.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętym regulaminem konkurs miał być rozstrzygnięty do dnia 2011-05-01. Jednakże z powodu opóźnień dopiero dnia 2011-05-06 na stronie internetowej projektu pojawiła się informacja od Departamentu Pożytku Publicznego o zakwalifikowaniu projektu do finansowania w ramach PO FIO, o treści:

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów. Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, ponoszone wydatki będą kwalifikowane maksymalnie od dnia 01.05.2010 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu)” .

Od dnia ogłoszenia wyników do dziś nasza organizacja nie uzyskała od DPP MPiPS podpisanej umowy.

Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 2011-07-08, do tej pory umowy otrzymało dopiero 2/3 organizacji. Dopiero po uzyskaniu umowy, w terminie do 31 dni, przelewane mogą być środki na realizację projektów. Na dziś jest to ponad dwa, a realnie oceniając – minimum trzy miesiące po informacji o otrzymaniu dofinansowania. Nie bierzemy tu pod uwagę możliwości skorzystania z wprowadzenia zmian do kosztorysu i wersji umowy przesłanej przez organizację, ponieważ:

Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania” ,

co dodatkowo może wydłużyć okres oczekiwania na przesłanie środków na konto organizacji.

Zgodnie z zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2011 r. istnieje możliwość:

dofinansowania projektów „jednorocznych” (tj. projektów realizowanych wyłącznie w roku 2011, czyli trwających maksymalnie 8 miesięcy) […] maksymalny czas trwania: od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.” .

Dla takich projektów opóźnienie od dwóch do czterech miesięcy stanowi minimum 1/4 okresu trwania projektu.

Zatem w związku z tym, że dla projektów, zwłaszcza „jednorocznych”, jest to poważne opóźnienie, oraz z tym, że także ewentualne renegocjacje treści umowy wynikające z nieuzasadnionego odwlekania przez biuro odpowiedzialne za PO FIO podpisania umowy to opóźnienie zwiększają, cała sytuacja w sposób znaczny utrudnia organizacji podjęcie prac nad projektem. Ponadto regulamin konkursowy oraz strona PO FIO nie zawierają również żadnych informacji na temat terminów zawierania przez DPP umów z organizacjami zakwalifikowanymi do finansowania w ramach PO FIO, co stanowi według nas rażące naruszenie przepisów, ponieważ oznacza to brak bardzo istotnej dla obsługi konkursu procedury.

W związku z powyższym zwracamy się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o niezwłoczne rozpatrzenie naszego zażalenia.

(pieczęć i podpis przedstawiciela organizacji)