Jeśli istnieje trudność w uzyskaniu informacji od urzędu, warto posłużyć się takim cytatem:

Powołując się na zapisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.  Nr 112, poz. 1198), a w szczególności na następujące artykuły i ustępy:

Art. 21. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
Art. 3, pkt 2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Art. 10, pkt 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Art. 13, pkt 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15, ust. 2.
Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Prosimy o odpowiedź w przewidzianym ustawowo terminie, bez zbędnej zwłoki.

Dostaliśmy komentarz z Sieci Obywatelskiej — Watchdog Polska, dawniej SLLGO:

Zależy od tego, co się chce osiągnąć. Osoba indywidualna, która chce zwiększyć pewność uzyskania informacji może tak zrobić i faktycznie to często działa. Ale my, jako organizacja nie uczymy tego ludzi, bojąc się, że urzędy będą odpowiadały tylko tym, którzy znają swoje prawa. A przecież jak składamy wniosek o dowód osobisty, to urzędnik wie co robić i bez pouczania. Tak powinno być z dostępem. Natomiast pouczenie „Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Stosujemy, gdy wysyłamy do urzędu przypomnienie że nie odpowiedziały na nasz wniosek. Moglibyśmy od razu iść do sądu, ale czasem dokładamy ten dodatkowy krok w uzyskiwaniu informacji. Każdy ma swoją strategię, ale najważniejsze abyśmy pamiętali, że to nasze prawo.